Struktura Organizative

Mirela Thanasi

Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Iris Xhanaj

Përgjegjës i Sektorit të Diasporës

Greisa Cino

Specialist Jurist

Sidorela Paraspuari

Specialist

Altin Selimi

Specialist

Dife Salliu

Specialist