Raporte 2018

DOKUMENTET E RAPORTIMIT NE KOMISIONIN E POLITIKES SE JASHTME NE KUVENDIN E REPUBLIKES SE SHQIPERISE, datë 04.07.2018

           – STRUKTURA DHE POLITIKA SHTETERORE PER DIASPOREN

          – STRATEGJIA KOMBETARE E DIASPORES 2018-2024 DHE PLANI I VEPRIMIT

          – PLANI I VEPRIMIT, MASAT SIPAS INSTITUCIONEVE

          – VOTIMI I SHTETASVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE JASHTE VENDIT

Raporte 2019

RAPORTET NË NËNKOMISIONIN PËR DIASPORËN DHE MIGRACIONIN, për vitin 2019

          – RAPORTI VJETOR I AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS

          RAPORTI VJETOR I FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS

          RAPORTI VJETOR I QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN

Raporte 2020

RAPORTET NË NËNKOMISIONIN PËR DIASPORËN DHE MIGRACIONIN, PËR VITIN 2020

          – RAPORTI VJETOR I AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS

          – RAPORTI VJETOR I FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS

          – RAPORTI VJETOR I QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN

          – RAPORTI VJETOR I QENDRËS SË STUDIMEV E DHE E PUBLIKIMEVE PËR ARBËRESHËT