Ligje dhe Akte

STRUKTURA SHTETËRORE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NËNKOMISIONI PËR DIASPORËN DHE MIGRACIONIN

KOMITETI SHTETËROR PËR DIASPORËN

MINISTRI I SHTETIT PËR DIASPORËN

    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AKTET LIGJORE DHE NËNLIGJORE

    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________