Marrëveshje dhe Memorandume

MARRËVESHJE NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR BASHKËPUNIMIN, NXITJEN E BIZNESIT DHE INFORMIMIN E DIASPORËS, datë 26.11.2018

MARRËVESHJE NDËRMJET AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS NË SHQIPËRI DHE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI E-CAMPUS NË ITALI PËR BASHKËPUNIMIN NË FUSHËN E KËRKIMIT, MËSIMDHËNIES, ZHVILLIMIT TEKNOLOGJIK DHE INOVACIONIT

MARRËVESHJE NDËRMJET AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS DHE “OC INTERNATIONAL” Sh.p.k PËR PROMOVIMIN E KULTURËS DHE IDENTITETIT KOMBËTAR

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NDËRMJET AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS DHE INSTITUTIT KULINAR “NERANXI” PËR PROMOVIMIN E KULINARISË SHQIPTARE NË DIASPORË, datë 20.11.2018

MARRËVESHJE NDËRMJET AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS DHE FAKULTETIT TË HISTORISË DHE TË FILOLOGJISË UNIVERSITETI I TIRANËS PËR BASHKËPUNIMIN NË RUAJTJEN E GJUHËS DHE IDENTITETIT KOMBËTAR NË DIASPORË, datë 25.04.2019

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS DHE TEATRIT KOMBËTAR TË OPERAS, BALETIT DHE ANSAMBLIT POPULLOR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË PËR BASHKËPUNIMIN NË RUAJTJEN DHE PROMOVIMIN E IDENTITETIT KULTUROR KOMBËTAR NË DIASPORË, datë 15.05.2019

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI PËR PROGRAMIN “JAM SHQIPTAR” TË GJUHËS DHE KULTURËS SHQIPE, datë 16.09.2019

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NDËRMJET AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS DHE URDHRIT TË MJEKËVE TË SHQIPËRISË, datë 04.03.2020

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI PËR BASHKËRENDIMIN E PUNËS PËR NGRITJEN E STRUKTURËS ADMINISTRATIVE PËR DIASPORËN DHE MIGRACIONIN NË QEVERISJEN VENDORE NDËRMJET MINISTRISË SË BRENDSHME, MINISTRISË PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME, MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN, DHE SHOQATËS PËR AUTONOMINË VENDORE

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NDËRMJET AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS DHE UNIVERSITETIT HUMANITAR SHTETËROR TË IZMAILIT

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS DHE AGJENCISË SË SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË, datë 14.09.2020

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS DHE UNIVERSITETIT TË TIRANËS, datë 25.09.2020

MARRËVESHJE NDËRMJET MINISTRISË PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME DHE MINISTRISË SË SHTETIT PËR DIASPORËN “Për caktimin e oficerëve koordinues për çështjet e diasporës shqiptare në konsullatat shqiptare në Itali dhe Greqi”, datë 07.07.2020

MARRËVESHJE NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË MALIT TE ZI PËR BASHKËPUNIMIN NË FUSHËN E DIASPORËS, datë 12.10.2020

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN, QEVERIA E SHQIPËRISË DHE ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE PËR MIGRACIONIN (ONM) “PËR KONSULTIM NË ÇËSHTJET ME INTERES TË PËRBASHKËT”, datë 12.01.2021

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NDËRMJET AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS DHE URDHRIT TË STOMATOLOGUT TË SHQIPËRISË, datë 05.03.2021

 MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NDËRMJET AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS DHE AGJENCISË KOMBËTARE TË RINISË

 MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS DHE KOMITETIT OLIMPIK KOMBËTAR SHQIPTAR PËR PROMOVIMIN, NXITJEN DHE ZHVILLIMIN E AKTIVITETEVE SPORTIVE TË PJESËTARËVE TË DIASPORËS, ME SYNIM RUAJTJEN E TRADITAVE SPORTIVE KOMBËTARE KULTURORE, SI DHE PROMOVIMIN E SHTRIRJES SË TYRE, datë 07.07.2021

 MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS DHE INSTITUTIT ALB-SHKENCA PËR NXITJEN E KËRKIM – ZHVILLIMIT DHE TË BASHKËPUNIMIT ME DIASPORËN SHKENCORE SHQIPTARE, datë 16.09.2021

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NDËRMJET AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS DHE BASHKISË TIRANË PËR PROMOVIMIN E PJESËTARËVE TË DIASPORËS DHE BASHKËRENDIMIN PËR ÇËSHTJE TË LIDHURA ME DIASPORËN, datë 18.10.2021

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET AGJENCISË KOMBËTARE TË DIASPORËS DHE SHOQËRISË SË AKADEMIKËVE SHQIPTARË – DIJA e.V.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MARRËVESHJE NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR BASHKËPUNIMIN NË FUSHËN E DIASPORËS, datë 27.11.2017

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR QENDRAT KULTURORE NË DIASPORË, datë 27.11.2017

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI PËR KRYERJEN E SHËRBIMIT TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM, datë 2.12.2019

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MIDIS MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, MINISTRISË SË DREJTËSISË DHE KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR, datë 06.12.2017

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MES MINISTRISË SË FINANCAVE, BANKËS SË SHQIPËRISË DHE MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN, datë 15.12.2017

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MIDIS MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE ORGANIZATËS GERMIN, PËR BASHKËPUNIM NË FUSHËN E DIASPORËS, datë 21.03.2018

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MIDIS MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN DHE FONDACIONIT PËR POLITIKAT DIPLOMATIKE DHE KËRKIMIN SHKENCOR (DRPF), ORGANIZATA PËR EDUKIM, SHKENCË DHE KULTURË E KOMBEVE TË BASHKUARA (UNESCO) PËR PJESËMARRJEN E TYRE NË KËRKIMIN SHKENCOR ARSIMOR DHE ZHVILLIMIN ADVOKIMIN, TRAJNIMIN NË KUADRIN E UNIVERSITY MANDATE, datë 08.10.2019

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET BIBLIOTEKËS KOMBËTARE TË SHQIPËRISË, FONDIT SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS DHE MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN, datë 04.09.2020

MARRËVESHJE NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT PËR BASHKËPUNIMIN NË FUSHËN E DIASPORËS, datë 05.02.2021