Agjencia Kombëtare e Diasporës ndjek zbatimin e masave të Planit të Veprimit nga institucionet përkatëse dhe informon çdo tre muaj publikun mbi ecurinë dhe procesin e zbatimit të masave të Planit të Veprimit, përmes publikimit të Buletinit. Ky dokument është buletini i parë për strategjinë e re, e cila është vazhdim i veprimit të Strategjisë Kombëtare të Diasporës 2018 – 2024 e cila e ka përmbyllur ciklin e saj në 31 dhjetor 2020.

Publikimi i këtij dokumenti synon informimin e qytetarëve të interesuar brenda dhe jashtë vendit për ecurinë e politikave e masave shtetërore për Diasporën. Gjithashtu, Buletini informon anëtarët e strukturave vendimmarrëse lidhur me politikat, sukseset e arritura dhe vështirësitë e hasura gjatë zbatimit të reformës shtetërore për Diasporën.

Buletinin e plotë, mars 2021, mund ta lexoni këtu:
Buletini Nr.1 Mars 2021