Ky është Buletini i parë për procesin e realizimit të masave të planit të veprimit, i cili do t’i shërbejë informimit të institucioneve përgjegjëse dhe publikut të interesuar.

Buletini kryen vlerësimin e veprimeve të institucioneve në trajtimin e masave për të cilat ato janë përgjegjëse.

Ai do të publikohet çdo tre muaj duke e bërë transparente ecurinë e procesit.

Kliko më poshtë për ta lexuar :

Buletini shtator 2018