Dialogu për Strategjinë dhe Planin e Veprimit për Diasporën dhe Migracionin shënoi hapjen e një diskutimi për një dokument të munguar që nga viti 2010, Strategjia Kombëtare e Diasporës dhe Plani i Veprimit (2018 – 2024). Diskutimi në të njëjtën kohë në publik, me shoqërinë civile dhe aktorë të tjerë të interesuar i këtij projekti për tu konkretizuar pastaj me konkluzione nga grupi i punës shmangu trajtimin e konsultimit për këtë cështje si formalitet